Mudiad gwirfoddol yw’r WEA, wedi ei ymrwymo i hyrwyddo cyfleoedd addysgol, yn eu ffurf fwyaf eang, i bobl ifanc ac i oedolion. Mae’n canolbwyntio ar rheini sydd y tu allan i strwythurau addysg traddodiadol, ac yn grymuso’i fyfyrwyr yn a thrwy eu haddysg. Mae’r WEA wedi bod yn darparu
addysg yn y gymuned i oedolion
ac addysg yn y gweithle yng Nghymru ers 1907.

Dywedodd Cadeirydd Bwrdd Llywodraethwyr WEA Cymru,
Rob Humphreys, (Cyfarwyddwr Y Brifysgol Agored yng Nghymru): “Bydd creu WEA Cymru yn ein galluogi i ddarparu cyfleoedd addysgol i oedolion ledled Cymru. Trwy ddod â’r ddau fudiad ynghyd – y naill a’r llall gyda’i hanes balch ac arbennig – bydd gennym gwricwlwm ehangach, ac yn cyrraedd mwy o gymunedau. Chwaraeodd addysg i oedolion rôl hanfodol ym mywyd Cymru yn yr ugeinfed ganrif ac yn awr bydd WEA Cymru yn chwarae rôl allweddol, yn sicrhau ei bod yn rhan annatod o’r ‘teulu addysgol’ – chwedl y Gweinidog – yn yr unfed ganrif ar hugain. Bydd yn gwella gwybodaeth a sgiliau unigolion ac yn eu paratoi i chwarae rhan lawn a democrataidd yn eu cymdeithas leol, genedlaethol a rhyngwladol”.

The WEA is a voluntary movement, committed to the promotion of educational opportunities, in the widest sense, to young people and adults. It concentrates on those outside traditional educational provision and empowers students
in and through their learning.
The WEA has been delivering adult community learning
and workplace learning in Wales since 1907.

Chair of the new Board of Governors of WEA Cymru,
Rob Humphreys, (Director of The Open University in Wales) said: “The creation of WEA Cymru will enable us to provide educational opportunities for adults right across Wales. By bringing the two organisations together – each with its own proud and distinctive history – we will have a wider curriculum, reaching more communities. Adult education played a vital role in the life of twentieth century Wales and now WEA Cymru will play a key role, ensuring that it punches its weight as part of the ‘educational family’ – as the Minister has put it – in the twenty-first century. It will enhance the knowledge and skills of individuals and equip them to play an active and democratic part in society locally, nationally and internationally”.